Bij Q-Point leggen wij de nadruk op kennis- en capaciteitsversterking door samenwerkingen tussen de publieke en private sector. Door het opzetten van kennisgroepen binnen Q-Point en het aangaan van structurele samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, adviesorganisaties en andere private sector-partijen, zijn wij in staat onze klanten op diverse terreinen uitgebreid van dienst te zijn. Hierbij sluiten onze adviseurs nauw aan bij de wensen en behoeften van onze klanten. 

In de afgelopen jaren heeft Q-Point projecten uitgevoerd voor onder andere RVO, COLEAD, Nuffic, Hand in Hand, en IFC/World Bank. 

Waardeketenmanagement

Bij ketenmanagement staat de verbetering van de samenwerking tussen verschillende schakels in de keten centraal. Procesoptimalisatie leidt tot kwaliteitsverhoging, kostenverlaging, verspillingsreductie en een betere dienstverlening aan de klant. 

Op het gebied van ketenmanagement richten onze adviseurs zich op het efficiënt organiseren, coördineren en optimaliseren van bedrijfsprocessen in de hele waardeketen, van oorsprong tot eindgebruiker. Onze expertise omvat vraagstukken rondom voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. We zijn actief op het gebied van tracking & tracing, agrologistiek, marketing, conceptontwikkeling en ketensamenwerking. 

Ons team bestaat uit ervaren adviseurs en trainers die door de jaren heen diverse tools ontwikkeld hebben om de prestatie in de keten te verbeteren en om het dervingverlies in de keten terug te dringen. Onze adviseurs zijn nationaal en internationaal actief in ketenprojecten in zowel de plantaardige als dierlijke sectoren. 

Stedelijke- en regeneratieve landbouw

Stadslandbouw  

In 2050 zal de wereldbevolking naar schatting 10 miljard bedragen, waarvan meer dan 70% in stedelijke gebieden zal wonen. Stadslandbouw heeft een sleutelrol bij het voorzien van voldoende gezonde voeding voor de stedelijke bevolking.  

Stadslandbouw vormt een integraal onderdeel van het creëren van gezonde en leefbare steden. Stadsboerderijen zijn niet alleen ruimte-efficiënt, maar bieden zo ook diverse secundaire voordelen zoals het verminderen van koolstofemissies en vervuiling gerelateerd aan voedseltransport. Daarnaast wordt er lokale werkgelegenheid gecreëerd en wordt gezonde en duurzame voedselproductie bevorderd. 

Stadslandbouw biedt een tastbare manier om de klimaatcrisis lokaal aan te pakken en de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor dit decennium te halen. Hierbij gaat het om het voorzien in de voedselbehoefte, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, bodemherstel, voldoen aan lokale verkoelingsbehoeften en grondstoffenrecycling door middel van regionale empowerment.  

Regeneratieve landbouw 

Conventionele landbouw heeft de afgelopen decennia op vele plekken een negatieve invloed gehad op het klimaat, de biodiversiteit en bodem- en grondwaterkwaliteit. 

Regeneratieve landbouw streeft naar een positieve bijdrage aan natuur, milieu, klimaat, voedselzekerheid en sociale omstandigheden. Hierbij ligt de focus op het herstel van natuurlijke ecosystemen en het creëren van een gezonde bodem om plantengroei en een goede waterhuishouding te bevorderen. Zo kan regeneratieve landbouw de klimaatbestendigheid in de toekomst versterken. 

Onze adviseurs bieden ondersteuning aan bedrijven en onderwijsinstellingen op het gebied van zowel stads- als regeneratieve landbouw ontwikkeling. Nationaal en internationaal bieden wij curriculum-, cursus- en trainingsontwikkeling aan. Daarbij richten bij ons op capaciteitsversterking van boeren, boerenverenigingen en agrarische onderwijsinstellingen. 

Value addition

Value addition is het proces waarbij ruwe grondstoffen tot een hoogwaardig eindproduct worden getransformeerd. In de voedselsector wordt waarde toegevoegd door de voedselkwaliteit, smaak, veiligheid en hygiëne te verbeteren. Dit leidt tot producten met een langere houdbaarheid, hogere voedingswaarde, verbeterde smaak en textuur, een hoger rendement en naleving van internationale standaarden. 

Value addition is de basis van agrarische ontwikkeling. Lokale eisen, milieufactoren en de dynamische aard van de waardeketen zorgen voor wisselende uitdagingen, oplossingen en kansen. Sinds de oprichting van Q-Point hebben wij organisaties ondersteund bij de complexiteit van value addition. 

Onze expertise richt zich op de plantaardige en dierlijke sectoren. Daarbij bieden wij ondersteuning bij productontwikkeling en verbetering op het gebied van smaak, duurzaamheid, verpakking, voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheer en organisatorische begeleiding. Daarnaast verzorgen wij maatgerichte en praktische trainingsprogramma’s. 

Boerderij-management

Het succesvol runnen van een agrarisch bedrijf vergt het beheersbaar en inzichtelijk maken van diverse processen. Daarnaast zijn milieu- en diervriendelijke productiemethoden essentieel om te blijven voldoen aan consumenteneisen. In de afgelopen jaren heeft Q-Point verschillende praktijkgerichte trainingen ontwikkeld om de kennis en vaardigheden van ondernemende (MKB) boeren te verbeteren. Hierbij maken wij gebruik van verschillende tools. 

CowSignals® 

CowSignals® is ontwikkeld om melkveehouders een praktijkgerichte aanpak te bieden op het gebied van dierenwelzijn en productieoptimalisatie op een economisch rendabele wijze. Wij behandelen belangrijke onderwerpen zoals hygiënisch melken, vruchtbaarheidsmanagement, diergezondheid, huisvesting en voeding. Daarnaast wordt het economische rendement behandeld aan de hand van een eenvoudige tool om kostprijzen en inkomens van bedrijven te berekenen. Indien gewenst kan aan deze training ook een module zuivelverwerking worden toegevoegd. 

Poultry Signals® 

Poultry Signals® is ontwikkeld om pluimveehouders een praktijkgerichte aanpak te bieden op het gebied van dierenwelzijn en productieoptimalisatie op een economisch rendabele wijze. Wij behandelen belangrijke onderwerpen rondom vleeskuikens zoals biosecurity, diergezondheid, huisvesting, voeding, en voer-efficiëntie. Daarnaast wordt het economische rendement behandeld aan de hand van een eenvoudige tool om kostprijzen en inkomens van bedrijven te berekenen 

Onze ervaren adviseurs en trainers kunnen internationaal, met name in opkomende economieën in Afrika, Oost-Europa en Zuidoost-Azië, begeleiding en trainingstrajecten verzorgen voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten. 

Postharvest management

Problemen zoals insecten- en plagenbesmetting, schimmelgroei en bederf kunnen worden voorkomen door gewassen zorgvuldig te beheren. Een effectief postharvest managementsysteem is essentieel om postharvest verliezen te verminderen. Het opzetten hiervan betreft een uitdaging waarbij boeren, verwerkers en handelaren voedselveilig moeten handelen om voedselkwaliteit te behouden en verliezen te verminderen. 

Het begrijpen van de factoren die postharvest kwaliteitsverslechtering beïnvloeden is cruciaal bij het opzetten van Good Agricultural Practices. Dataverzameling en monitoring van geoogste producten spelen een belangrijke rol bij het analyseren van de effectiviteit en mogelijke verbeteringen van bestaande systemen. 

Onze aanpak voor het opzetten van een postharvest managementsysteem richt zich op de hele waardeketen. Afhankelijk van uw keten kunnen de kwaliteitsparameters die uw klanten vereisen verschillen van de door uw bedrijf gehanteerde methoden. Onze adviseurs helpen u bij het ontwikkelen van maatgerichte strategieën op het gebied van postharvest innovatie, dataverzameling en analyse, verwerking en value addition voor bederfelijke gewassen. 

Genderinclusiviteit en mainstreaming

Op het gebied van genderinclusiviteit en mainstreaming organiseren wij verschillende activiteiten, voornamelijk in Afrika en Zuidoost-Azië.  

Om gendergelijkheid te bevorderen organiseren onze adviseurs bewustwordingssessies waarbij er wordt gefocust op de economische uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd. We analyseren problemen zoals onbetaalde zorgtaken, gelimiteerde mobiliteitsmogelijkheden, beperkt zeggenschap en een gebrek aan informatie. Zo proberen we te achterhalen hoe deze uitdagingen kunnen worden voorkomen en benadrukken we het economische belang van ondersteuning voor belanghebbenden. 

Onze adviseurs voeren gender- en inclusiebeoordelingen uit bij organisaties door middel van dataverzameling. Zo bepalen we het startpunt voor verbetering en ontwikkelen we een stapsgewijze strategie met een actieplan voor implementatie. Daarnaast ondersteunen wij incubatieprogramma’s bij het implementeren van genderinclusieve maatregelen binnen innovatie, marketing en ondernemerschap. Op de arbeidsmarkt analyseren wij de veranderingen in zelfstandig ondernemerschap en gendergelijkheid. 

Door belanghebbenden en onderwijsinstellingen te trainen in het gebruik van een inclusief genderperspectief in de praktijk en in waardeketenverbetering, kunnen sociaal verantwoordelijke ondernemingen met een sterke reputatie worden gecreëerd. 

Agro bedrijfsontwikkeling en ondernemerschap

Ondernemerschap vormt de basis voor innovatie, het creëren van werkgelegenheid en het aanpakken van wereldwijde vraagstukken. Bedrijfsincubatie is essentieel om individuen, organisaties, gemeenschappen en landen in de agrarische sector bij te laten dragen aan de maatschappij. Hierbij groeit het belang van vaardigheden- en competentieontwikkeling voor het creëren van een succesvolle onderneming die aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt.  

Coaching en mentoring door experts op het gebied van bedrijfsincubatie spelen hierbij een belangrijke rol. In incubatiecentra kunnen jonge ondernemers zakelijke ideeën uitwerken onder begeleiding van experts. Zo kunnen startups de groei van de lokale economie bevorderen en kan het succes van spin-offs worden versneld. 

Onze adviseurs zijn al meer dan 10 jaar betrokken bij het opzetten van incubatiecentra in samenwerking met diverse kennis- en onderwijsinstellingen. Door onze uitgebreide internationale ervaring in de private sector zijn wij op de hoogte van de uitdagingen en kansen op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsincubatie, met name in Oost-Afrika. 

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opzetten en beheren van incubatiecentra, het schrijven van bedrijfsplannen, het begeleiden van startups, bedrijfscoaching en mentoring vanuit een private sector-perspectief, ontwerp- en systeemdenken, financiële begeleiding en het faciliteren van trainingsmogelijkheden.  

Wij hebben succesvol samengewerkt met internationale partners zoals the incubation centre Egerton University in Kenia, the incubation centre for the Polytechnic ISPG in Mozambique, Rwanda University en Hawassa University. 

Projectmanagement

Het succes van een project is in hoge mate afhankelijk van effectief projectmanagement, waarbij het bereiken van projectdoelen binnen het vastgestelde budget en tijdspad centraal staan.  

Onze ervaren adviseurs beschikken over de nodige vaardigheden om in nauwe samenwerking met de opdrachtgever de projectorganisatie, het projectteam en de financiële rapportageverplichtingen vast te kunnen stellen. Onze projectleiders streven naar een succesvolle projectimplementatie in uw bedrijf. Wij zijn zowel nationaal als internationaal ervaren in het inhoudelijk leiden en aansturen van complexe projecten. 

Datamanagement

Effectief datamanagement kan bijdragen aan het succes van de tuinbouwsector binnen de binnenlandse-, regionale- en exportmarkt. Een van de uitdagingen in deze sector is het gebrek aan betrouwbare gegevens met betrekking tot verwachte productie, marktgedrag en productconsumptie. De implementatie van een datamanagementsysteem kan bijdragen aan gecoördineerde bedrijfsgroei en transparantie in kennis en informatie voor belanghebbenden. 

Onze adviseurs ondersteunen u bij de ontwikkeling en de implementatie van diverse datamanagementsystemen. Wij helpen u bij het identificeren van databehoeften in uw organisatie en waardeketen en onderzoeken de mogelijke integratie van bestaande data. Daarnaast voeren wij GAP-analyses uit en stellen we een implementatieplan op voor het verzamelen, structureren, filteren en verifiëren van data. Ook stellen wij een overeenkomst op voor data-uitwisseling. 

Kwaliteitssystemen, voedselveiligheid en traceerbaarheid

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een instrument dat door bedrijven kan worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem biedt houvast en structuur en stelt bedrijven in staat om problemen procesgericht te analyseren en zo gepaste beheersmaatregelen op te stellen en te implementeren. 

In de exportmarkt, met name richting de EU, vereisen retailers dat leveranciers gecertificeerd zijn volgens voedselveiligheids- en/of kwaliteitssystemen zoals BRC, IFS of FSSC 22000. Het begrijpen van de overeenkomsten, verschillen en afwegingen van deze systemen is cruciaal bij het maken van passende keuzes voor uw bedrijf. 

Onze adviseurs ondersteunen uw bedrijf bij het identificeren van voedselveiligheidsrisico’s en het implementeren van passende oplossingen die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw bedrijfsvoering. Daarnaast stellen wij traceerbaarheidssystemen op zodat u snel kunt handelen als producten teruggeroepen dienen te worden. Ook ondersteunen wij bij het verzamelen van waardevolle informatie voor efficiëntieverbeteringen. 

Gezonde voeding

Landbouw gericht op gezonde voeding en voldoende voedingswaarde integreert landbouwinterventies op het gebied van voedingswaarde- en rendementsverbeteringen. Voedingsbewuste landbouw is cruciaal bij het aanpakken van chronische ondervoeding. Zo kunnen gewassen worden verbouwd die bijdragen aan zowel verbeterde voedingswaarde als verhoogde inkomsten. 

Onze adviseurs houden bij het aanpakken van voedingsproblematiek rekening met verschillende aspecten. De variëteit van voedingsmiddelen speelt een belangrijke rol binnen een voedzaam dieet. Hierbij wordt de lokale context meegenomen in gewaskeuzes, afhankelijk van de variëteit aan gewassen die al in de regio worden verbouwd en welke gemakkelijk kunnen worden verbouwd om voldoende inkomsten te genereren. Ook bespreken we de heersende machtsstructuren die het verschil in voedingsinname tussen mannen en vrouwen beïnvloeden. Daarnaast analyseren we voedselverwerkings- en conserveringsprocessen als methoden om de houdbaarheid te verlengen en voedingswaardeverlies te minimaliseren. 

Om deze doelen te realiseren, maken we gebruik van gedragsveranderende technieken. Gewoonteverandering kan het beste worden gerealiseerd door de implementatie van geleidelijke interventies binnen lokale en kleinere gemeenschappen.