Aanvragende partij en partners

Surinaams Standaarden Bureau

 Capricorn Projekt BV

 

De betrokken partijen

De SSB

De SSB heeft de wettelijke taak normen op te stellen en certificeringsprogramma ’s uit te voeren. Het Bureau streeft naar toereikende en deugdelijke infrastructuur voor normen, het stimuleren van economische activiteiten, het beschermen van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens, en de bescherming van het leven en de gezondheid van planten en dieren, door de ontwikkeling, de vaststelling, het handhaven en het bevorderen van de toepassing en het gebruik van normen en technische voorschriften.

Doelen voor SSB

Met de normen die zijn ontwikkeld en het certificeringsprogramma dat momenteel in ontwikkeling is, wil  de SSB een stap verder gaan. De SSB wil in-house expertise opbouwen   zodat zij de verschillende bedrijven, met name kleine en startende ondernemers, de nodige training kunnen bieden om het certificeringsproces eenvoudig af te ronden.

Het uiteindelijke doel is om in de verschillende sectoren op theoretisch en technisch gebied een veilige productie van producten verder te versterken en te garanderen dat een zekere mate van kwaliteit gekoppeld is aan de verschillende producten en diensten die door de bedrijven worden geleverd.

Capricorn Projekt BV

In dit project werken we samen met Capricorn Projekt BV (Jenna Wijngaarde). In Suriname is Capricorn Projekt intensief betrokken bij Agrarisch Sectorplan (ASP)-gerelateerde advieswerkzaamheden.

Context

Verbeteren van kennis en vaardigheden

Momenteel beschikt de SSB niet over alle middelen op het gebied van conformiteitsbeoordeling voor certificering. Hoewel het Bureau de wettelijke bevoegdheid heeft om te certificeren, is het nooit verder gekomen dan het schrijven van een certificeringsprogramma. Om certificeringsdiensten voor de implementatie van normen te kunnen aanbieden, moet de SSB de interne kennis en vaardigheden op het gebied van standaardisatie, certificeringsimplementatie en auditeren versterken.

 

 

In Suriname verzorgen wij uitgebreide training in het versterken van de capaciteit in voedselveiligheidscertificering bij het Surinaams Standaarden Bureau (SSB). Met de input van de TMT kan de SSB de huidige kloof verkleinen, die wordt veroorzaakt door een gebrek aan expertise op het gebied van auditing, certificeringsproductontwikkeling, implementatie en promotie van normen. Met deze training kan uiteindelijk de kwaliteit van producten en diensten worden verbeterd: belangrijk bij het hoofdthema voedsel- en voedingszekerheid.

In dit project is ten minste 50% van de deelnemers vrouw en behoort 20% tot een minderheidsgroep, er is aandacht voor inclusiviteit.

Projectdoel en outputs

Om SSB te ondersteunen bij de succesvolle lancering van hun certificeringsprogramma’s,  heeft deze maatwerktraining (TMT) als doel de instelling op de bovengenoemde gebieden te versterken. De TMT bestaat uit drie trainingsweken, die betrekking hebben op:

1.     Organisatiemanagement en leiderschap

De eerste trainingsweek zal zich richten op de algehele capaciteit van een normalisatie- en certificeringsorganisatie, met betrekking tot de organisatorische capaciteit en rollen. ISO-normen voor nationale en internationale markten worden aangepakt om als basis te dienen voor institutionele opbouw. Deelnemers worden ondersteund bij de ontwikkeling en implementatieplannen voor de implementatie van standaarden (bijv. auditplannen, actieplannen, klantcommunicatie, communicatie accreditatie-instanties, enz.). Met deze vaardigheden kan SSB werken met alle ISO-normen en zal het capaciteit opbouwen om toekomstige werknemers en klanten op te leiden die ISO-certificering nodig hebben.

2.     Audit- en communicatievaardigheden

De tweede trainingsweek zal capaciteit opbouwen op het gebied van auditeren. Het uitvoeren van interne audits is een belangrijk instrument om verbetering binnen het kwaliteitssysteem te realiseren. De deelnemers ontwikkelen praktische kennis en vaardigheden over het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren over interne en externe audits. Vragen over het hoe en waarom van interne audits worden op een praktische manier uitgelegd en zullen worden geoefend op basis van rollenspellen. Deze training richt zich met name op capaciteitsopbouw voor auditoren en lead-auditoren en volgt een Training van Trainers (ToT) aanpak. Dit om SSB de capaciteit te bieden om interne audits uit te voeren voor kwaliteitsmanagement- en voedselveiligheidssystemen en zal hen ondersteunen bij het opleiden van nieuwe auditors.

3.     Ontwikkeling van productdiensten

De derde trainingsweek krijgt SSB ondersteuning bij het ontwikkelen van trainingsmateriaal voor hun klanten en toekomstige auditoren. Dit ondersteunt de ToT-aanpak, door SSB in staat te stellen het proces van kennis- en vaardighedenscommunicatie te begrijpen, dat wordt toegepast in de vertaling van normen (technische taal) naar klanten en consumenten (basistaal ). Bovendien zal SSB worden ondersteund bij de ontwikkeling van certificerings- en opleidingsdiensten om toekomstige financiële middelen voor hun activiteiten te garanderen.

Partners

Gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, als onderdeel van het Orange Knowledge Programme, projectnummer OKP-TMT.21/00136

Looptijd

April 2021 – maart 2022

Impressie van de training:

Andere projecten

Meer projecten